Đoạn script nhúng vào website

Bkav cung cấp đoạn script cho phép bạn dễ dàng tạo ra 1 ô tra từ ngay trên website của mình.

Sử dụng

Bạn copy đoạn mã sau dán vào nơi muốn hiển thị ô tra từ

<script type="text/javascript" src="/Scripts/configURL.js"></script> <script type="text/javascript"> var edict_d = '-1'; var edict_fontsize = '15'; var edict_inputsize = '15'; var edict_bordercolor = 'b7d6e9'; </script> <script type="text/javascript" src="/Scripts/widget.js"></script>
 
Tất cả từ điển
  • Anh - Việt
  • Việt - Anh
  • Việt - Việt
  • Anh - Anh
Tiện ích
eDict